Nezařazené

Měřicí úkoly u ventilačních systémů obytných prostor

Kvalita vzduchu na pracovišti a v dalších obytných prostorách je oblast, kterou není radno podceňovat. V uzavřených prostorách trávíme okolo 90 % našeho času. Vnitřní prostředí má zásadní vliv na lidské zdraví, pocit komfortu, výkonnost i schopnost regenerace.
Proto je důležité věnovat pozornost správnému nastavení ventilačních systémů a průběžně kontrolovat parametry vzduchu v místnostech, jako je intenzita výměny vzduchu, teplota a vlhkost. V souvislosti s onemocněním COVID-19 se význam větrání obytných prostor ještě zvýšil. Jako velice účinný nástroj proti přenosu virové infekce ve vnitřních prostorech se totiž ukázalo právě efektivní větrání.

1. Proč provádět měření
V poslední době došlo k významnému nárůstu výstavby lépe izolovaných budov a pasivních domů. U těchto typů staveb je vlivem vzduchotěsnosti vnějšího pláště znemožněno přirozené větrání infiltrací. Bez vhodného technologického řešení by v takovýchto budovách docházelo k výraznému zhoršení vnitřního prostředí, nárustu vlhkosti (vzniklé dýcháním, pocením, vařením, sprchováním atd.), akumulaci pachů (vaření, toaleta) a v neposlední řadě k hromadění oxidu uhličitého (CO2) a dalších škodlivin. Systémy nuceného větraní jsou proto již prakticky nedílnou součástí nových staveb obytných i komerčních budov. U novostaveb to jsou nejčastěji systémy řízeného větrání s rekuperací tepla.

2. Jaká měření na ventilačního systému provádět?
Aby ventilační systém fungoval efektivně, je třeba dodržovat příslušné normy a předpisy, které určují, jaká měření je nutné provádět během uvádění do provozu a při pravidelných kontrolách.

Při uvádění ventilačního či rekuperačního systému do provozu je obvykle kladen důraz na úplnou funkční zkoušku a na celkové seřízení systému. Nejčastěji se provádí měření objemového průtoku vzduchu v místnostech na jednotlivých vyústkách. Pomocí tohoto měření lze zjistit, zda je správně nastaven poměr průtoků přiváděného a odváděného vzduchu a zda nastavená intenzita výměny vzduchu odpovídá projektovaným hodnotám.

Pomocí přístrojů Testo lze určit celkový objemový průtok v centrální jednotce ventilace, a to buď přímo v potrubí vzduchotechniky, pokud je přístupné vhodné měřicí místo, nebo nepřímo měřením diferenčního tlaku u ventilátorů centrální jednotky. Pro měření objemového průtoku přímo v potrubí je vhodné doplnit přístroj testo 440/400 sondou pro měření rychlosti vzduchu, ať už termickou či vrtulkovou.

 

3. Sledování kvality vnitřního vzduchu v době COVID-19
Význam ventilačních systémů v této době v souvislosti s onemocněním COVID-19 nabyl dalšího rozměru. Jako efektivní a jednoduché řešení pro eliminaci rizika přenosu kapénkové infekce se ukázalo větrání obytných prostor. Odborníci doporučují nepřetržité větrání čerstvým vzduchem, a to i v době, kdy prostory nejsou obývány. Pro vyhodnocení, zda je intenzita větrání dostatečná, je vhodné sledovat koncentraci CO2.

Co se řízení vnitřní teploty a vlhkosti týká, ačkoli byl vědecky prokázán vliv těchto veličin na schopnost šíření viru kapénkami, není možné nastavit tyto parametry tak, aby bylo sníženo riziko přenosu a zároveň aby byly zachovány přijatelné hygienické podmínky pro lidské zdraví. Teplota a vlhkost by měly být udržovány v doporučovaných mezích, aby nedocházelo k vysušování sliznice dýchacího systému a tím ke zvýšení náchylnosti k nákaze.

Pro sledování teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 v obytných prostorech je možné zvolit přístroj testo 440/400 v kombinaci se sondou pro měření CO2 s teplotním a vlhkostním senzorem.

Autor: Ing. Adéla Buzková, Product Manager VAC
Společnost: TESTO, s. r. o.